Yoga Routines :Beyond Mars

Asana of the Week: July 8, 2013 – Adho Mukha Vrksasana. (Downward Facing Tree aka Handstand)