Yoga Quotes :“The purpose of a practice is to expose reality.” – Richard Freeman (senior Ashtanga teacher)