Yoga Poses :🐦 #Kapotasana ↔️ #KingPigeonPose on 👉YOGA ALIGNMENT with the_exit_stra...

🐦 #Kapotasana ↔️ #KingPigeonPose on 👉YOGA ALIGNMENT with the_exit_strategy ・ ・ ・ #IMPROVEYOURPRACTICE If you’re working on your kapotasana you